การเงิน - AN OVERVIEW

การเงิน - An Overview

การเงิน - An Overview

Blog Article

ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ธุรกิจ :  เห็นภาพรวมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของธุรกิจ ว่ากำไรได้มาจากที่ไหน และทรัพย์สินและหนี้สินถูกใช้งานอย่างไร

ไม่สนใจดอกเบี้ย ค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่าย

บริการการขออนุญาตดำเนินธุรกิจทางการเงินภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท.

แหล่งข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และจัดทำนโยบายทางเศรษฐกิจและการเงินต่อไป อัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน

บริหารจัดการให้ระบบเศรษฐกิจมีธนบัตรสภาพดีหมุนเวียนใช้อย่างเพียงพอ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนทั้งในแง่ของปริมาณ ชนิดราคาและคุณภาพ ที่ยากต่อการปลอมแปลง

เพื่อความมั่นคงทางการเงินในทุกช่วงชีวิต

ข้อมูลบนไซต์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ หรือใช้โดยบุคคลใด ๆ ในประเทศหรื อเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่การแจกจ่ายหรือการใช้งานดังกล่าวจะขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับท้องถิ่น โปรดทราบว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่ใช้ในบริการของเราและยังเป็นภาษาที่มีผลตามกฎหมายในข้อกำหนดและข้อตกลงทั้งหมดของเรา เว็บไซต์ในภาษาอื่น ๆ ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนระหว่างเว็บไซต์ภาษาอังกฤษและเว็บไซต์ภาษาอื่น ๆ โปรดทราบว่าเว็บไซต์ภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่า

ค้นหากฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และหนังสือเวียนที่ ธปท. ใช้ในการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ รวมถึงกฎหมายที่ ธปท.

ลงทุนแบบไม่มีความรู้ ลงทุนตามข่าว ตามกระแส ไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการลงทุนที่ดีพอ

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ การเงิน ธปท.

เกี่ยวกับเรา ค้นหาสำนักงานบัญชี ติดต่อเรา

บางคนไม่รู้จะเก็บเงินเพื่ออะไร ไม่มีเป้าหมายในชีวิตจะทำให้การเก็บเงินของเรา ล่องลอย ไร้จุดหมาย ลองตั้งเป้าหมายดูจะทำให้เราเก็บเงินอย่างมีเป้าหมาย และรู้ว่าต้องเก็บเงินเพื่ออะไร และควรจะเก็บไว้ที่ไหนดี?

ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย การสังเกตธนบัตรปลอม และการแลกธนบัตรชำรุด

กำกับดูแลให้ผู้ให้บริการทางการเงินสามารถทำหน้าที่ตัวกลาง ในการระดมเงินทุนและจัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจไปสู่ภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Report this page